สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน สำรวจส่วนประกอบหนังสืออย่างคร่าวๆ ทำความเข้าใจประเภทหนังสือ แปลความหมายและใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป. 6/3  อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย   โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
พุทธิพิสัย
    บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้
 ทักษพิสัย
  จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้        
จิตพิสัย
  เห็นประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญ

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงานที่ 01 และ 02

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง เจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง เจ้าฟ้านักอ่าน (1) 23 ม.ค. 63 (มีวีดิโอ และ ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์