สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     บทอาขยาน เป็นบทท่องจำที่ผู้อ่านต้องศึกษาหลักการอ่านให้ถูกฉันทลักษณ์ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่ายิ่งขึ้น มีความหมายดีมีคุณค่าแก่การจดจำ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
ท 5.1 ป. 6/4   ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
     พุทธิพิสัย
       อธิบายหลักการท่องจำบทอาขยานได้
    ทักษพิสัย
        ท่องจำบทอาขยานได้
     จิตพิสัย
         บอกประโยชน์จากการท่องจำบทอาขยานได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย เรียนรู้คำประพันธ์
ชั่วโมง อ่านบทอาขยานหลัก
เรื่อง อ่านบทอาขยานหลัก (1) 7 ม.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์