สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระภิกษุสงฆ์เป็นบุคคลที่ต้องใช้คำราชาศัพท์โดยเฉพาะในการสนทนา ซึ่งต้องใช้ให้ถูกต้อง

เพื่อแสดงความเคารพนับถือ สำหรับบุคคลทั่วไปควรใช้คำสุภาพ เพื่อให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 

      ท 4.1 ป. 6/2 ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

 จุดประสงค์การเรียนรู้

                พุทธิพิสัย

                        รู้และเข้าใจถ้อยคำที่ใช้สื่อสารกับพระสงฆ์

                ทักษพิสัย

                        ใช้คำในการสื่อสารกับพระภิกษุสงฆ์ได้ถูกต้อง

                จิตพิสัย

                        เห็นความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง คำสุภาพ
เรื่อง คำสุภาพ (2) 26 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)