สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากรามายณะของอินเดีย ซึ่งคนไทยรู้จักเป็นอย่างดี เพราะรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพเหมาะที่จะเรียนรู้เพื่อนำคติหรือข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการสนับสนุนคนผิดย่อมทำให้ได้รับผลร้ายถึงแก่ชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด 

      ท 1.1 ป. 6/3   อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย   โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

  จุดประสงค์การเรียนรู้

                 พุทธิพิสัย

                        บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

                ทักษพิสัย

                        จับใจความเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพได้

               จิตพิสัย

                        บอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการอ่านจับใจความสำคัญ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
เรื่อง อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (3) 20 ธ.ค. 62 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์