สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความหมายของคำ หรือข้อความจะทำให้การอ่านมีประสิทธิภาพ เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจน

อ่านเขียนคำได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

                  ท 1.1 ป.6/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

 จุดประสงค์การเรียนรู้

                    พุทธิพิสัย

                        บอกหลักการอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความในบทเรียนได้

                ทักษพิสัย

                        อ่านและอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความในบทเรียนได้

               จิตพิสัย

                        บอกประโยชน์ของการศึกษาความหมายของคำ ประโยคและข้อความในบทเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงานการเขียนอธิบายความหมายของคำ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
เรื่อง อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (1) 17 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์