สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเพื่อสรุปประเด็นสำคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่อ่าน เช่น 

เก็บจุดมุ่งหมายสําคัญของเรื่อง  เก็บเนื้อเรื่องที่สําคัญ   เก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือทัศนะของผู้เขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

            ท 1.1 ป. 6/3  อ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

 

  จุดประสงค์การเรียนรู้

              พุทธิพิสัย

                                    บอกหลักการอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องได้

                   ทักษพิสัย

อ่านและจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่าน

     จิตพิสัย

                             เห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การสรุปใจความสำคัญ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
ชั่วโมง วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย
เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย (1) 13 ธ.ค. 62 (มีใบงาน และ ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์