สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านแผนที่จะต้องทำความเข้าใจมาตราส่วน สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในแผนที่จึงจะอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด  
ท 1.1 ป. 6/7   อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

 จุดประสงค์การเรียนรู้
        -  พุทธิพิสัย
              อธิบายความหมายของข้อมูลในแผนที่ได้
        - ทักษพิสัย
               อ่านข้อมูลในแผนที่ได้
        - จิตพิสัย
            เห็นประโยชน์ของการอ่านแผนที่ได้
 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง มารู้จักประเทศไทย

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
ชั่วโมง มาอ่านแผนที่
เรื่อง มาอ่านแผนที่ (1) 9 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์