สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           แผนภูมิ เป็นการใช้รูปภาพ หรือรูปเรขาคณิตแทนจำนวนสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูลทางสถิติ ดังนั้นต้องรู้จักการอ่านและเปรียบเทียบข้อมูลจึงจะสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ท 1.1 ป. 6/7   อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

8.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                พุทธิพิสัย

                      อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิได้

               ทักษพิสัย

                    อ่านข้อมูลจากแผนภูมิได้

              จิตพิสัย

                   เห็นประโยชน์ของการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
ชั่วโมง แผนภูมิพัฒนาความคิด
เรื่อง แผนภูมิพัฒนาความคิด (2) 6 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์