สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การหาข้อคิดจากการอ่าน หนังสือต่าง ๆ เช่น การอ่านนิทาน บทความ สารคดี ควรอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แล้วทำ ความเข้าใจเนื้อเรื่อง และจับใจความสำคัญ หรือประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิด กับผู้อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พุทธิพิสัย

       บอกหลักการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

ทักษพิสัย

      บอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

จิตพิสัย

      เห็นความสำคัญของการนำข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ 

การวัดผลและประเมินผล

                  ใบงานเรื่อง ข้อคิดจากนิทาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
ชั่วโมง เขียนสื่อสารถูกต้อง
เรื่อง เขียนสื่อสารถูกต้อง (1) 19 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์