สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ขณะที่นักเรียนได้อ่านหรือฟังเรื่องราวต่างๆนั้น เราอาจนึกในใจถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปหรือคาดคะเนว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร การคาดคะเนนั้นควรมีเหตุผลสนับสนุนด้วยว่าเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น เพื่อฝึกทักษะการคิดให้เป็นระบบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด 

       ท 1.1  ป. 6/5   อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

    จุดประสงค์การเรียนรู้

            พุทธิพิสัย

                          บอกหลักการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้

                   ทักษพิสัย

คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้

บอกความรู้และแนวคิดจากเรื่องที่อ่านได้

                     จิตพิสัย

                             เห็นความสำคัญของการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

การวัดผลและประเมินผล

การอภิปรายกลุ่มการคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
ชั่วโมง ทันเหตุการณ์นำไปใช้
เรื่อง ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (2) 18 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์