สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ในการอ่านหนังสือถ้าเรามีหลักในการวิเคราะห์ ตีความ และการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านจะทำให้เราสามารถนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ท 5.1  ป.6/  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

     พุทธิพิสัย

          บอกหลักการอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมที่อ่านได้

     ทักษพิสัย

          อธิบายคุณค่าของวรรณกรรมที่อ่านได้

      จิตพิสัย

           เห็นความสำคัญของการอธิบายคุณค่าจากวรรณกรรมที่อ่าน 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การเขียนคำอ่านและแต่งประโยคจากการอ่านวรรณกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
ชั่วโมง เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน
เรื่อง เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน (2) 14 พ.ย. 62 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์