สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การสื่อสารด้วยการพูดหรือการเขียนจะต้องเข้าใจส่วนประกอบของประโยค และเจตนาของผู้ส่งสาร จึงจะสามารถสื่อสารได้เข้าใจ และชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ท 4.1  ป.6/4   ระบุลักษณะของประโยคระบุลักษณะของประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

     พุทธิพิสัย

           บอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้

     ทักษพิสัย

           ระบุลักษณะของประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารได้

      จิตพิสัย

           เห็นความสำคัญของการใช้ประโยคได้ถูกต้อง 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การแต่งประโยคตามเจตนาของผู้พูดและผู้เขียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
ชั่วโมง เขียนประโยคตามวิธี
เรื่อง เขียนประโยคตามวิธี (2) 11 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์