สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเขียนหรือการพูดโฆษณาเป็นการเขียนที่ใช้ในวงการธุรกิจการค้า การใช้ถ้อยคำมีลักษณะดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคเพื่อให้จดจำสินค้าได้ง่ายภาษาที่ใช้ในการโฆษณานิยมคำคล้องจอง และคำสั้นๆที่สื่อความหมายชัดเจน    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 

       ท 2.1  ป.6/8   เขียนเรื่องจากจินตนาการและสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

      พุทธิพิสัย

            บอกหลักการเขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

     ทักษพิสัย

           เขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

     จิตพิสัย

           บอกประโยชน์ของการเขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การเขียนโฆษณา

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
ชั่วโมง ลิขิตวิเคราะห์ความ
เรื่อง ลิขิตวิเคราะห์ความ (1) 5 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์