สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              พระบรมราโชวาท คือ ถ้อยคำที่ พระมหากษัตริย์กล่าวแนะนำ ตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม มีประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีประโยชน์ทั้งกับ ตัวเอง และสังคมบ้านเมือง ดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาพระบรมราโชวาท เราควรจะมีหลักการ พิจารณาคุณค่าของพระบรมราโชวาทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

      ท 1.1  ป.6/5   อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่าน ไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

        พุทธิพิสัย

              บอกหลักการนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

        ทักษพิสัย

             อ่านพระบรมราโชวาทแล้วนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

        จิตพิสัย

             บอกประโยชน์จากการอ่านพระบรมราโชวาทได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การอ่านพระบรมราโชวาท

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
ชั่วโมง ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต 4 พ.ย. 62 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์