สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้วตีความหมายของข้อความหรือเรื่องเพื่อแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง  ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น  อะไรถูก  อะไรผิด  เพื่อให้การรับสื่อนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

     ท 1.1  ป.6/4   แยกข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

      พุทธิพิสัย

           บอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

      ทักษพิสัย

           แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

      จิตพิสัย

           บอกประโยชน์ของการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้เท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการอ่าน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
ชั่วโมง รอบรู้สู่การแก้ปัญหา
เรื่อง รอบรู้สู่การแก้ปัญหา 1 พ.ย. 62 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์