สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

2. การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที

3. การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา(วัน เดือน ปี)

2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 5 เวลา
เรื่อง ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 5 เวลา 27 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี