สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านวัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ โดยอ่านวันที่จากตัวเลขหนึ่งหรือสองตัวแรก อ่านเดือนจากตัวเลขสองตัวถัดมาหรือจากอักษรย่อของเดือน และอ่านปีพุทธศักราชจากตัวเลขสองตัวสุดท้ายเช่น

11/04/63หมายถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563 5 มี.ค. 62 หมายถึงวันที่ 5 มีนาคมพ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ
เรื่อง การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ 25 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี