สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. 1 ปี มี 12 เดือน เรียงลำดับ ดังนี้มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม   พฤศจิกายน ธันวาคม

2. 1 เดือนมี 30 วัน หรือ 31 วัน สังเกตได้จากคำลงท้ายของชื่อเดือน โดยเดือนที่ลงท้ายด้วย
คำว่า ยน มี 30 วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคม มี 31 วัน และเดือนกุมภาพันธ์ มี 28 หรือ 29 วัน

3. 1 ปี มี 365 วันหรือ 366 วัน 

4. 1 ปีมีวันสำคัญหลายวัน เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันครู วันแม่แห่งชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านปฏิทินโดย

1. บอกชื่อเดือนและอันดับที่ของเดือนใน 1 ปี

2. บอกจำนวนวันในแต่ละเดือนและจำนวนวันใน 1 ปี

3. บอกวันสำคัญใน 1 ปี

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การอ่านปฏิทิน
เรื่อง การอ่านปฏิทิน 24 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี