สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.หนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน เรียงลำดับดังนี้ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

2.พรุ่งนี้ เป็น วันถัดไปจากวันนี้1 วันเมื่อวานนี้เป็นวันก่อนหน้าวันนี้ 1 วันสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกจำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ บอกชื่อวันและเรียงลำดับวันในหนึ่งสัปดาห์ 

2. บอกได้ว่าวันที่นั้นตรงกับวันอะไร

3. บอกวันพรุ่งนี้ หรือ เมื่อวานนี้ เมื่อกำหนดวันนี้

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วันในหนึ่งสัปดาห์ การอ่านวัน และวันที่ในปฏิทิน
เรื่อง วันในหนึ่งสัปดาห์ การอ่านวัน และวันที่ในปฏิทิน 23 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี