สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที 20 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี