สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกระยะเวลาเป็นนาทีทำได้โดยนับจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกระยะเวลาเป็นนาทีเมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

2. บอกเวลาสิ้นสุดเมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่ใช้

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบอกระยะเวลาเป็นนาที
เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาที 19 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี