สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นาฬิกาแบบตัวเลขใช้เครื่องหมาย: คั่นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาฬิกากับตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาที

          - ตัวเลขหน้าเครื่องหมาย :บอกเวลาเป็นนาฬิกา

      - ตัวเลขหลังเครื่องหมาย : บอกเวลาเป็นนาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข 

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง บอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข
เรื่อง บอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข 17 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี