สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข็มสั้นแสดงเวลาเป็นนาฬิกา และเข็มยาวแสดงเวลาเป็นนาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวัน กลางคืน
เรื่อง การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวัน กลางคืน 16 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี