สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลากลางคืนให้ดูที่เข็มสั้นก่อนเพื่อบอกเวลาเป็นนาฬิกา แล้วจึงดูเข็มยาวเพื่อบอกเวลาเป็นนาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที)

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางคืน
เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางคืน 13 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี