สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  เราบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

2.  เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเมื่อเข็มยาวเดิน 1 ช่องใหญ่จะเป็นเวลา  5  นาที  และเมื่อเข็มยาวเดินได้  12  ช่องใหญ่ เป็นเวลา  60นาที นั่นคือ 1 ชั่วโมงมี  60  นาที

3.  การอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลากลางวันให้ดูที่เข็มสั้นก่อนเพื่อบอกเวลาเป็นนาฬิกา  แล้วจึงดูเข็มยาวเพื่อบอกเวลาเป็นนาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5  นาที) ในเวลากลางวัน

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางวัน
เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที(5นาที) ในเวลากลางวัน 12 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี