สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การบอกเวลาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ กลางวันและกลางคืน  กลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา 6  นาฬิกา  ถึงก่อน  18  นาฬิกา  และกลางคืนเริ่มตั้งแต่เวลา  18  นาฬิกา  ถึงก่อน  6  นาฬิกา 

2. การอ่านเวลาหลังเที่ยงวันก็จะนับเพิ่มขึ้นจาก 12 ไปทีละ 1 จนกระทั่งถึงเวลา 24 นาฬิกา ก็จะเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งดังนั้น  1  วันจึงมี  24ชั่วโมง

3. เวลา  24  นาฬิกาเป็นเวลาเที่ยงคืน ซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดของวันและเป็นเวลาเริ่มต้นของวันใหม่ที่ 0 นาฬิกา ดังนั้นจากเวลา  24 นาฬิกา หรือ 0 นาฬิกา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกและแสดงเวลาเป็นนาฬิกา  ในช่วงเวลากลางคืน

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืน
เรื่อง การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืน 11 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี