สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลา ซึ่งมีทั้งแบบเข็มและแบบตัวเลข  สำหรับนาฬิกาแบบเข็ม บนหน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มชี้บอกเวลา เรียกว่าเข็มสั้นและเข็มยาวมีช่องใหญ่เท่า ๆ กัน 12 ช่อง และมีตัวเลข 1 ถึง 12  

2. เข็มยาวหมุนไป 1 รอบ เข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไป 1 ช่องใหญ่ เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงหรือ เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง

3. เวลาในช่วงกลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา 6นาฬิกา ถึงก่อน 18 นาฬิกา

4. การอ่านเวลาหลัง  12  นาฬิกา  (ช่วงกลางวัน)  ทำได้โดยนำตัวเลขที่เข็มสั้นชี้ไปบวกกับ 12  เช่น  13  นาฬิกา  คือ  12 + 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียน

1. บอกลักษณะและส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็ม

2.บอกเวลาเป็นนาฬิกา ในช่วงกลางวัน

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง นาฬิกา การบอกเวลาและการแสดงเวลาในช่วงกลางวัน
เรื่อง นาฬิกา การบอกเวลาและการแสดงเวลาในช่วงกลางวัน 10 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี