สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นเวลานาน ไม่นาน เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคน  แต่ถ้าต้องการรู้ว่ากิจกรรมที่ทำนั้นเป็นเวลานานเท่าใด  สามารถใช้เครื่องมืออย่างง่ายสำหรับการบอกระยะเวลาเช่น  การปรบมือ  การจุดธูป  การจมของกะลาเจาะรู

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกระยะเวลาโดยไม่ใช้นาฬิกาได้

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบอกระยะเวลาอย่างง่าย
เรื่อง การบอกระยะเวลาอย่างง่าย 9 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี