สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  เวลาแต่ละวันแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ  คือ กลางวันและกลางคืน โดยสังเกตจากดวงอาทิตย์

2. เช้า  สาย  เที่ยง  บ่าย  เย็น  เป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาต่าง ๆ ใน  1  วัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกช่วงเวลาระหว่างวัน และบอกได้ว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์นั้นกระทำหรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง 1.ช่วงเวลากลางวัน กลางคืน 2.ช่วงเวลาระหว่างวัน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
เรื่อง 1.ช่วงเวลากลางวัน กลางคืน 2.ช่วงเวลาระหว่างวัน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น 6 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี