สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน เป็นแบบรูปของจำนวน

2. การหาจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวน ให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนแล้วจึงหาจำนวนนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกความสัมพันธ์และหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 2 ทีละ 5  ทีละ 10  ทีละ 100

2. หาจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 2  ทีละ 5ทีละ 10 ทีละ 100

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100
เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 4 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี