สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ให้กำหนดสมาชิกในชุดที่ซ้ำก่อน จากนั้นนำ ชุดที่ซ้ำมาวางเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชุดที่ซ้ำและสร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนดให้ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี  2 รูป  3  รูป และ 4 รูป อาจสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่าง ขนาด หรือสี       

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนด โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป
เรื่อง สร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนด โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 28 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี