สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ อาจทำได้โดยหาชุดที่ซ้ำในแบบรูปก่อน แล้วจึงพิจารณาความเกี่ยวข้องของรูปที่หายไปกับรูปก่อนหน้าหรือรูปถัดไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป     

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป
เรื่อง หารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 27 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี