สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. แบบรูปซ้ำและรูปอื่น ๆ เป็นการเรียงรูปซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อย ๆโดยสมาชิกในชุดที่ซ้ำอาจสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่าง ขนาด หรือสี

2. การหารูปถัดไปในแบบรูปซ้ำ จะต้องหาชุดที่ซ้ำของแบบรูปก่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชุดที่ซ้ำและบอกรูปถัดไปในแบบรูปซ้ำ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4     

รูป   

การวัดผลและประเมินผล

1.การเข้าร่วมกิจกรรม

2.การทำชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง แบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป
เรื่อง แบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 26 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี