สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 2 รูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 2 รูปได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทบทวนแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 2 รูป
เรื่อง ทบทวนแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 2 รูป 23 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี