สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 

2.  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 3 เรขาคณิต 22 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี