สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ  โดยไม่ใช้เครื่องมือช่วยในการเขียนรูป
เป็นการเขียนรูปแบบคร่าว ๆ

2.  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ อาจใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ
แบบเจาะมาเป็นแบบเพื่อช่วยในการเขียนรูป  โดยลากจากขอบในของรูปจะทำให้ได้รูปเรขาคณิตสองมิติที่ถูกต้องสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของ รูปเรขาคณิตสองมิติแบบเจาะ

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป(1)
เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป(1) 20 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี