สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ  เมื่อมองจากขอบภายนอกแล้วอาจมีลักษณะคล้ายรูปหลายเหลี่ยม วงกลม หรือ วงรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ภาพจากรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรี  โดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตในชีวิตจริง
เรื่อง รูปเรขาคณิตในชีวิตจริง 19 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี