สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยม  ใช้วิธีนับจำนวนด้านหรือจำนวนมุมของรูป

          -  รูปสามเหลี่ยมมีด้าน 3 ด้าน  มุม 3 มุม

          -  รูปสี่เหลี่ยมมีด้าน 4 ด้าน  มุม 4 มุม

           -  รูปห้าเหลี่ยมมีด้าน 5 ด้าน   มุม 5 มุม

2.  รูปหลายเหลี่ยมจะมีจำนวนจุดยอดมุมเท่ากับจำนวนมุมของรูปหลายเหลี่ยมนั้น

3.  การเขียนรูปหลายเหลี่ยมบนกระดาษจุด  ให้กำหนดจุดยอดมุมบนกระดาษจุดให้มีจำนวนจุดเท่ากับจำนวนมุมของรูปหลายเหลี่ยมนั้น โดยที่จุด 3 จุดใด ๆ ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน  แล้วจึงลากเส้นต่อจุดยอดเหล่านั้นโดยใช้ไม้บรรทัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ โดยใช้กระดาษจุด

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุด
เรื่อง การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุด 15 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี