สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยมพิจารณาจากจำนวนด้านหรือจำนวนมุมของรูป

   -  รูปสามเหลี่ยมมีด้าน 3 ด้าน   มุม 3 มุม

   -  รูปสี่เหลี่ยมมีด้าน 4 ด้าน  มุม 4 มุม

   -  รูปห้าเหลี่ยมมีด้าน 5 ด้าน   มุม 5 มุม

2.  รูปหลายเหลี่ยมจะมีจำนวนจุดยอดมุมเท่ากับจำนวนมุมหรือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้น

3. เราอาจสร้างรูปหลายเหลี่ยมบนกระดานตะปูโดยใช้ยางรัด

4. การสร้างรูปหลายเหลี่ยม

บนกระดานตะปูต้องกำหนดจุดยอดมุมให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนมุมหรือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้นโดยที่จุดยอดมุม 3 จุดใด ๆ ของรูปหลายเหลี่ยมต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยใช้กระดานตะปู

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปู
เรื่อง การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปู 14 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี