สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยมพิจารณาจากจำนวนด้านหรือจำนวนมุมของรูป

   -  รูปสามเหลี่ยมมีด้าน 3 ด้าน  มุม 3 มุม

   -  รูปสี่เหลี่ยมมีด้าน 4 ด้าน  มุม 4 มุม

   -  รูปห้าเหลี่ยมมีด้าน 5 ด้าน  มุม 5 มุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนก และบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รูปหลายเหลี่ยม(1)
เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม(1) 9 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี