สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยมพิจารณาจากจำนวนด้านหรือจำนวนมุมของรูป

   -  รูปสามเหลี่ยม

   -  รูปสี่เหลี่ยม

   - วงกลมและวงรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนก และบอกลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี
เรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี 8 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี