สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจำแนกชนิดของรูปขาคณิตสามมิติ สองมิติ และ รูปปิดและรูปเปิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนก และบอกลักษณะของรูปเราขาคณิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปปิดและรูปเปิด
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปปิดและรูปเปิด 7 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี