สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000จากสถานการณ์ที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 2 การบวก การลบ
เรื่อง ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 2 การบวก การลบ 6 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี