สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน

 

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน(1)
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน(1) 31 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี