สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 - การบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันโดย จำนวนสองจำนวนบวกกัน ผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น ผลลบคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง

- การตรวจความถูกต้องของผลลบ อาจใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ    

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 11 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี