สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาผลลบของจำนวนสามจำนวน ทำได้โดยนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบใดก่อนก็ได้ แล้วนำผลลบที่ได้ลบด้วยตัวลบที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ(2)
เรื่อง การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ(2) 10 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี