สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบจำนวนสองจำนวน อาจใช้การตั้งลบโดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน แล้วจึงนำจำนวน ในหลักเดียวกันมาลบกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย ตามลำดับ

           - ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย

          - ถ้าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวลบ ต้องกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปหลักสิบ           

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 1 หลัก
เรื่อง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 1 หลัก 4 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี