สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบจำนวนสองจำนวนอาจหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตารางร้อย ตารางสิบ ตารางหน่วยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย
เรื่อง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย 3 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี