สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ซอฟแวร์ในหารสร้างแผนภูมิเพื่อการนำเสนอข้อมูล ให้น่าสนใจ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ว.4.2 ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. การสร้างแผนภูมิจากข้อมูล
2. เลือกชนิดข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูล
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตอบคำถามในใบงาน
2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม
3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม
 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 6 การนำเสนอข้อมูล
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (5 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ