สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวบรวมข้อมูลที่ได้มาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบ แล้วจึงประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว 4.2  ป.4/4  รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
                  ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายการรวบรวมข้อมูลได้
2.ปฏิบัติตามใบกิจกรรมการรวบรวมข้อมูล

3.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2.ประเมินตามใบกิจกรรมการรวบรวมข้อมูล

3.สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล(31 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ